MENU

Výrobky / Služby

Průmyslové zdroje

Vyrábíme uzavřené radionuklidové zdroje obsahující jak radionuklidy Cs-137 a Co-60 emitující vysokoenergetické gama záření, tak radionuklid Am-241 emitující nízkoenergetické gama záření a záření X, Am-241/Be zdroje emitující neutronové záření, Kr-85 emitující beta záření a plošné radionuklidové zdroje s Am-241 emitující alfa záření.

Uzavřené radionuklidové zdroje s Cs-137 a Co-60 nacházejí uplatnění zejména v továrnách jako zdroje vysokoenergetického gama záření v hladinoměrech a zařízeních na měření tloušťky materiálů, některé zdroje s Cs-137 jsou určeny pro karotážní aplikace.

Zdroje obsahující Am-241 jsou využívány pro emisi záření X, které je základem rentgen-fluorescenční analýzy (XRF) materiálů. K tomuto účelu se používají zdroje s Am-241, jejichž výstupní okénko je vyrobeno z beryllia a umožňuje emisi záření X a velmi nízkých energií gama záření. Nízkoenergetické gama záření emitované Am-241 se využívá v hladinoměrech při skenování obsahu menších objektů, jako jsou nápojové plechovky a láhve, a také v tloušťkoměrech, protože umožňují měření tloušťky materiálu s menší plošnou hmotností než tloušťkoměry osazené zdroji s Cs-137 nebo Co-60.

Radionuklidové zdroje s Am-241/Be jsou využívány pro emisi neutronového záření a jsou určeny ke geofyzikálnímu měření ve vrtech (karotáže), stanovení vlhkosti půdy v zemědělství a stavebních materiálů ve stavebnictví a slouží také jako zdroje neutronového záření pro vzdělávací a kalibrační účely.

Zdroje obsahující nuklid Kr-85 se využívají díky emisi beta záření převážně v tloušťkoměrech pro měření velmi tenkých materiálů, jako jsou například plasty, tenké kovové fólie, textilní materiály nebo guma. Emise beta záření je umožněna díky malé tloušťce výstupního okénka 0,025 mm, případně 0,05 mm.

Plošné radionuklidové zdroje s Am-241 obsahující homogenně rozptýlené Am-241 ve zlatě inkorporované na stříbrné podložce jsou určeny pro detektory kouře a pro zařízení na eliminaci statické elektřiny. K těmto účelům se využívá alfa částic emitovaných z povrchu zdroje přes překryv vyrobený ze zlata, případně ze směsi zlato – paladium.

Služby

Poskytujeme služby související s výrobou a používáním uzavřených radionuklidových zdrojů a zařízení s nimi: